Otec Marek Vácha získal stříbrnou medaili za významné dílo v oboru lékařské etiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

07.02.2023

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (3. LF UK) získal stříbrnou medaili za významné dílo v oboru lékařské etiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlov.

Doktor Vácha je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Dále vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Celý svůj profesní život strávil studiem evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. Navíc je aktivním knězem, v současné době je farářem Římskokatolické farnosti v Lechovicích a kaplanem Římskokatolické akademické farnosti v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Je autorem více než dvaceti knih věnovaných především problematice etiky v biologii, genetice, klinické medicíně, ale i obecným tématům morálky. Podílel se na řadě scénářů naučných, filozofických a vědu a etiku propagujících pořadů pro různé rozhlasové a televizní stanice.

Profesní dráha doktora Marka Váchy je spjata s Univerzitou Karlovou od roku 2007, kdy se stal přednostou nově koncipovaného Ústavu etiky 3. lékařské fakulty. Po rekordní čtyři po sobě jdoucí funkční období (2010-2022) působil jako mimořádně oblíbený a respektovaný předseda akademického senátu 3. LF UK. V roce 2022 se stal poradcem ministra zdravotnictví. Vedle role pedagoga, vědce a kněze je i aktivním propagátorem vědy ve veřejném prostoru.

Celá článek zde